często zadawane pytania

Ubezpieczenie OC chroni kierującego przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Obowiązek zakupu polisy OC ciąży na właścicielu pojazdu i należy je zawrzeć przed wprowadzeniem go do ruchu drogowego, najpóźniej w dniu rejestracji w Polsce.

Polisa OC nie wznawia się automatycznie w trzech przypadkach, gdy:

 • została wypowiedzenia,
 • nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
 • nie została opłacona w całości.

Kara za brak polisy OC jest surowa. Jej wysokość zależy od długości okresu bez polisy OC oraz rodzaju pojazdu. Organem kontrolującym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość składki determinuje nawet kilkadziesiąt zmiennych. Do najważniejszych parametrów zaliczamy:

 • historię ubezpieczeniową właściciela,
 • wiek ubezpieczonego,
 • markę i model pojazdu,
 • pojemność i moc silnika.

Ubezpieczenie AC należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem. Chroniony jest on od:

 • częściowego lub całkowitego zniszczenia w wyniku wypadku drogowego,
 • kradzieży,
 • zdarzenia losowego (np. pożaru, wandalizmu).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Nie, w przeciwieństwie do polis OC, Auto Casco nie odnawia się automatycznie.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wysokość składki kształtowana na podstawie wielu parametrów. Do najistotniejszych należą:

 • historię ubezpieczeniową właściciela,
 • wiek ubezpieczonego,
 • markę i model pojazdu,
 • jego rok produkcji,
 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu,
 • pojemność i moc silnika.

Wariant All Risk (wszystkie ryzyka) ma znacznie szerszy zakres. Obejmuje on wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone na mocy ogólnych warunków umowy. Z kolei wariant ryzyk nazwanych stanowi zamknięty katalog zdarzeń.

Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim. Polisa OC w życiu prywatnym obejmuje zarówno szkody związane z życiem codziennym (np. uszkodzenie przez jadące na rowerze dziecko zaparkowanego samochodu), jak i wyrządzone w związku z użytkowaniem mieszkania (np. zalanie sąsiada).

Home Assistance to szereg dodatkowych usług świadczonych przez zakład ubezpieczeń na rzecz Klienta. Najprościej rzecz ujmując to zapewnienie pomocy w nagłych przypadkach. W zależności od wariantu, ubezpieczyciel m.in. organizuje i pokrywa koszty naprawy sprzętu RTV i AGD, zapewnia pomoc medyczną czy świadczy usługi informacyjne.

Głównymi aspektami wpływającymi na składkę ubezpieczeniową są wartość nieruchomości oraz zakres polisy. Klienci mogą otrzymać również dodatkową zniżkę za bezszkodową kontynuacje polisy oraz posiadanie innych umów w danym towarzystwie (np. OC i AC samochodu, ubezpieczenie na życie).

Przy zakupie ubezpieczenia życiowego należy zwrócić uwagę na cztery  podstawowe aspekty – sumę ubezpieczenia, zakres świadczeń, wyłączenia umowne oraz okres karencji.

 

Podstawowym zdarzeniem gwarantującym wypłatę odszkodowania jest śmierć osoby ubezpieczonej. Zakres ubezpieczenia można rozbudować dodatkowo o uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, urodzenie się dziecka czy śmierć osoby bliskiej.

Uposażony to wskazana w polisie osoba, której przysługuje świadczenie za określone w umowie zdarzenie, np. śmierć ubezpieczonego.

Karencja to okres po zawarciu polisy, przez który ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub jest ona ograniczona. Karencja najczęściej stosowana jest w ubezpieczeniach na życie.

Do podstawowych czynników kształtujących składkę w przypadku ubezpieczeń życiowych zalicza się wiek osoby ubezpieczonej, sumę ubezpieczenia oraz zakres świadczeń.

Zawarcie polisy turystycznej nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak każda osoba wybierająca się w podróż zagraniczna powinna ją wykupić. Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie niespodziewanych wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski.

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia za granicą, czyli zapewnienie za strony zakładu ubezpieczeń pokrycia kosztów związanych z leczeniem w nagłych przypadkach. Dodatkowo zakres polisy można rozbudować o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu czy kosztów odwołania podróży.

W przypadku ubezpieczeń podróżnych wysokość składki ustalana jest na podstawie kierunku podróży, czasu jej trwania, zakresu polisy oraz wieku ubezpieczonego.

Nie znalazłeś odpowiedzi i masz jeszcze pytania? Możesz do nas zadzwonić na numer: 600 977 019. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00.